I love art - no.6

Francisco Goya, Spanish, (1770-1828).